สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ

และความมีระเบียบวินัยตลอดจนแนะนำผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559