สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559

ณ สถานฝึกจิตและปฏิบัติธรรม ค่ายอารยาภิวัฒน์ อำเภอด่าช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี