สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

สัมมนา

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดการสัมมนา ที่บ้านกรูด จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559