สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีปัจฉิมนิเทศ

ราชพฤกษ์ผลัดใบ รุ่นที่ 48 โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

เพื่อจะได้แสดงความยินดีกับนักเรียน ราชพฤกษ์ผลัดใบ รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2558