สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงเช้า โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก

โครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ ประจำปีการศึกษา 2558