สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการแสดงความยินดี

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. เนื่องด้วยงานแนะแนว ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดโครงการแสดงความยินดีให้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้โควตาศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา