สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

เปิดบ้านวิชาการ(Open House)

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House)

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ตลาดนัดวิชาชีพ โดยมีประธานในพิธีนายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ในงานมีการแสดงพิธีเปิด ออกร้าน และบูทตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ