สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ/วิชาภูมิศาสตร์ ส33103

เนื่องด้วยวิชาภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษา ส33103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณครูนนท์กาล ทองบุราณ ทำหน้าที่การสอนได้จัดกิจกรรม

เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการแก้ไข และข้อปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม