สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

Live Program ครั้งที่ 76

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม ติดอาวุธจุดประกาย สร้างความมั่นในใจ

การนำเสนองานโดยท่าน อาจารย์ชัยวุฒิ รื่นเริง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี