สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

โดยมีผู้สมัครลงเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 5 ทีม และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี