สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีเปิดอาคาร 48 ปี

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 09.00น. ได้ทำพิธีเปิดอาคาร 48 ปี โดยมี นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 48 ปี พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ท่าน ดร.เกรียงศ์ ภูมิราช และคณะกรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน