สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการประกวดห้องเรียนสะอาด

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดโครงการประกวดห้องเรียนสะอาดประจำเดือน ธันวาคม2558 - มกราคม2559

โดยมีท่านรองฯ ชลิต เชื้อเพชร เป็นผู้มอบรางวัลโครงการห้องเรียนสะอาดในครั้งนี้