สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการทำบุญปีใหม่ มีการออกร้าน

ของแต่ละกลุ่มสาระและมีกิจกรรมบนเวทีอย่างมากมายตลอดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558