สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ค่ายจุฬาปันฝัน ครั้งที่ 13

Lactasoy(รักคุณไม่เปลี่ยนแปลง) ได้จัดโครงการจุฬาปันฝัน ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2558