อง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง" สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

สตมวาร(100วัน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ขอต้อนรับคุณครูใหม่

กิจกรรมวันปีใหม่

ขอต้อนรับคุณครูใหม่

ขอต้อนรับคุณครูใหม่

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน

โครงการทักษะชีวิต

ยินดีต้อนรับ

ครูใหม่

เข้าร่วมการแปลอักษร

อำเภอเดิมบางนางบวช

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปวช 1

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ได้ทำพิธีส่งมอบบ้าน

ตอนรับรองผู้อำนวยการ

คนใหม่

การเลือกตั้ง

สภานักเรียน

นิทรรศการ

แนะแนวศึกษาต่อ

วันสมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า

พิธีประจำกอง

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

รวมพลังแห่งความภักดี

เพื่อประกาศจงรักภักดี

 

สอบธรรมสนามหลวง

โครงการ

ยุวชนประกันภัย

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

การแข่งขัน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน

โรงเรียนเป็นเจ้าภาพ

สวดพระอภิธรรม

ประกาศผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมถวายความอาลัย

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูสุนันท์ นิสยันต์

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูจารุกนก ไตรวงษ์

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูศุลีพร น้ำจันทร์

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูพัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูวัลภา ศรีสุข

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

คุณครูสุมล เผือกเพ็ง

"โครงการใจซื่อมือสะอาด"

ภาคเรียนที่ 1 /2559

"ค่ายต้นกล้าศิลปะ"

กลุ่มสาระการเรียรู้ศิลปะ

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้

พืชผักพื้นบ้าน

เปิดโลกการเรียนรู้

สู่ประชาคมอาเซียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การบริหารการศึกษา

โครงการมอบบ้าน

นักเรียนที่ยากจน

พิธีมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีโครงการบวชเนกขัมมาจารีณี

พร(ชีพราหมณ์)

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

บนแอนดรอยด์

การจัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศ

สังเกตุการสอนปีการศึกษา 2559

โครงอบรมลูกเสือเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

แห่เทียนพรรษา

จังหวัดสุพรรณบุรี

ธรรมโชติเกมส์

ปีการศึกษา 2559

วันคล้ายวันสถาปนา

ลูกเสือแห่งชาติ

เยาวชนรักดนตรีและมหัศจรรย์

"ดนตร" ีพัฒนาเด็กไทย

วันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

โครงการประกวด

ห้องเรียนสะอาด

การประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

การประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือ เนตรนารี

พิธไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่

การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่

เและแอลกอฮอล์

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน

แก้ไข โทษ และพิษภัยยาเสพติด

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

นักเรียนใหม่ ม.1

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

นักเรียนใหม่ ม.1

โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยม

สัมมนา

บ้านกรุด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร

เชิดชูเกียรติ

ราชพฤกษ์ผลัดใบ

รุ่นที่ 48

โครงการแสดงความยินดี

เมื่อวันพุธที่ 17 กพ 2559

เปิดบ้านวิชาการ

(Open House)

โครงการวิชาภูมิศาสตร์

รายวิชาสัมคม ส33103

Live Program

ครั้งที่ 76

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดี 21 มค 2559

พิธีเปิดอาคาร 48 ปี

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

โครงการประกวดห้องเรียนสะอาด

เดือนธันวาคม-มกราคม

กิจกรรมปีใหม่ 2559

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ค่ายจุฬาปันฝัน

ครั้งที่ 13