สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการโรงเรียนสีขาว

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช ได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาว

กิจกรรมอบรมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข ณ หอประชุม1

โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธี