สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ประชุมคณะครูจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เรือนร่มไม้ริมธาร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก