สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ทัศนศึกษา

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลาดน้ำอโยธยา และ วัดม่วง