สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การฝึกอบรมลูกเสืออาสาจราจร

การฝึกอบรมลูกเสืออาสาจราจร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยร่วมกับ สถานีตำรวจอำเภอเดิมบางนางบวช

ได้จัดการฝึกอบรมลูกเสือจราจรให้กับตัวแทนนักเรียน โดย ร.ต.อ. ชัยยุทธ ช่างทอง รอง สว.จร.สภ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี