สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมค่ายจิตอาสา พัฒนาผู้นำ

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดค่ายจิตอาสา พัฒนาผู้นำ

ณ หอประชุม1โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)