สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย

"การแสดงความเคารพ" ณ หอประชุม1 โดยมีนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี