สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมมหัศจรรย์ สังคม-วิทย์-ไทย รวมใจสู่อาเซียน

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมมหัศจรรย์ สังคม-วิทย์-ไทย รวมใจสู่อาเซียน

มีการแสดงละครมัทนะพาธา science show และการออกร้านอาเซียน นิทรรศการของ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้