สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการห้องเรียนสะอาด

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้มอบรางวัล โครงการห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวชุติมา  สุคันธตุล รองฯฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร เป็นประธานมอบรางวัล