สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

1) กิจกรรมวาดภาพ ม.1-2  รางวัลที่ 2 ด.ช.ภัทธนันท์ จันทร  ครูผู้ฝึกสอน นางสาวบงกช เชื้อกุล

2) กิจกรรมวาดภาพ ม.3-4 และปวช.1  รางวัลที่ 1 ด.ญ.แพรทอง พร้อมมูล  ครูผู้ฝึกสอน นายไพฑูรย์ สายเสน

3) กิจกรรมวาดภาพ ม.5-6 และ ปวช.2-3 รางวัลที่ 1 นส.กัญญา สุระเกตุ  รางวัลที่ 2 นส.นันทวัน สารวุฒิ  ครูผู้ฝึกสอน นายไพฑูรย์ สายเสน