สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการเผยเเพร่ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการเผยเเพร่ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา

ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางสาวสุวณัญฐ์ ไม้สูงดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานในพิธี