สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ขอต้อนรับ

คุณครูอุมาพร ไพฑูรย ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละคุณครูจากโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อ.สากเหล็ก จ.พิจิต ด้วยความยินดี