สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ขบวนเเห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี และการเเสดง มนต์เเคนเเดนลาวครั่ง

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้เข้าร่วมขบวนเเห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ของอำเภอเดิมบางนางบวช และชมการเเสดง มนต์เเคนเเดนลาวครั่ง จากนักเรียนเเละครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)