สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ยินดีต้อนรับ

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ2560 เวลา 10.00 น.คณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ขอต้อนรับ นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ด้วยความยินดี 

(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)