สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ2560กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 ของอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ชมขบวนแห่เทียนของคณะสีต่างๆ จากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

และชมการแสดง มนต์เเคนเเดนลาวครั่ง ของนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)