สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมเกี่ยวกับ ทำดี เพื่อ พ่อ สารต่อเเก้ปัญหายาเสพติด

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรม เกี่ยวกับ ทำดี เพื่อ พ่อ สารต่อเเก้ปัญหายาเสพติด

''Do Good Deeds for Dad against Drugs''

26 June, Internat ional Day Against Drug Abuse and lllicit Trafficking