สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการเปิดโลกการเรียน "เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง"

โครงการเปิดโลกการเรียน "เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง" วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

โครงการตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ ประธานในพิธี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9