สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการทำอย่างไร ให้ห่างไกลโรคอ้วน

วันวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ

จัดโครงการทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคอ้วน ปีงบประมาณ 2560 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนหรือเป็นโรคอ้วน

ครูเเละผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ เป็นประธานในพีธี ณ หอประชุม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย