สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นให้นักเรียนและคุณครู

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป

เเละขั้นความรู้เบื้องต้นให้กับนักเรียนเเละคณะคุณครู