สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดโครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ม.5 และปวช.2 ณ หอประชุม โรงเรียนธรรมโชตศึกษาลัย

โดยการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระโดยนายเเพทย์สำเริง ศรีพุดผ่อง เป็นประธานในพีธี