สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธิไหว้ครู ประจำปี 2560

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธิไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ อาคาร 48 ปี