สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยพร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เข้าร่วมการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ตามโครงการส่งเสริมลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3