สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

อบรมเสริมสร้างอาสาสมัคร"มัคคุเทศน้อย"

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 ได้เข้าฝึกอบรม เสริมสร้างอาสาสมัคร

"มัคคุเทศก์น้อย"ส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ท้องถิ่นเเละร่วมเฝ้าระวังปัญหาสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย