สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

อบรมกระบวนการลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดอบรมกระบวนการลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิตเเละค่านิยมหลัก 12 ประการ

โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี