สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประชุม กต.ตร.จังหวัดสุพรรณบุรี(สัญจร)

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้มีการประชุม กต.ตร.จังหวัดสุพรรณบุรี(สัญจร) ครั้งที่ 2/2560 ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี