สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยและสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560