สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมการอบรม"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด"

วันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ค่ายอารยาภิวัธทน์ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี