สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมราชพฤกษ์ผลัดใบรุ่นที่49

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ช่วงบ่าย เวลา12.30น.โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมราชพฤกษ์ผลัดใบรุ่นที่49

โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 เข้าร่วมงานในครั้งนี้