สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ช่วงเช้า เวลา08.30น. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 ที่สำเร็จการศึกษาและ

มอบเกียรติบัตรโครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ โดยมีคุณสมเกียรติ ศีลาเจริญ เป็นประธานในพิธี