สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการแสดงความยินดี

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. เนื่องด้วยงานแนะแนว ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ได้จัดโครงการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 ที่ได้โควตาศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา