สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ(Open House)สู่ตลาดวิชาชีพ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ(Open House)

สู่ตลาดวิชาชีพโดยมี นายมานพ ภัทรโกศล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในครั้งนี้ ในงานมีการออกบูธแสดงผลงานของ8กลุ่มสาระการเรียนรู้