สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ

ณ ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และเกิดทักษะการเรียนรู้จากสิ่งมีชีวิตจริง และได้รับความสนุกสนาน