สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ค่ายคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2

โดยทีมงานวิทยากร สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เป็นค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน