สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 26-28 มกราคม 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย