สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม

วันตรุษจีน โดยมีท่านผู้อำนวยการสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมีการออกร้านจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาษาจีน