10/10/2561 แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน ปี 2561
22/06/2561 เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกกรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
28/05/2561 เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
23/05/2561 เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
25/05/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานเเละการใช้พลังงานทดเเทน ปีการศึกษา 2561
23/05/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมรักษ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2561
21/05/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
15/05/2561 เเต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2561
15/05/2561 มอบหมายปฏิบัติการสอน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษาดินเเดน ปีการศึกษา 2561
09/04/2561 แต่งตั้งนักการภารโรงอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม
09/04/2561 แต่งตั้งบุคลากรหญิงอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม
09/04/2561 แต่งตั้งบุคลากรชายอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม
09/04/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคุณธรรม จริยธรรม
09/04/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนชั้ม ม.1
04/04/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
12/03/2561 แต่งตั้งนักการภารโรงอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเดือนเมษายน 2561
12/03/2561 แต่งตั้งบุคลากรหญิงอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเดือนเมษายน 2561
12/03/2561 แต่งตั้งบุคลากรชายอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเดือนเมษายน 2561
11/09/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
08/08/2560 เเต่งตั้งคณะกรรมการงานมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560
26/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
25/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
17/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
13/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
15/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิด "หอศิลป์ร่วมสมัย"
14/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแห่เทียนพรรษา
09/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทำอย่างไร ให้ห่างไกลโรคอ้วน

09/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัยคุณแม่วัยใส

05/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
01/06/2560 แต่งตั้งคณะดำเนินงานตามโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้
01/06/2560 แต่งตั้งครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในการไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
30/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคณะสีประจำปีการศึกษา 2560
22/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
18/05/2560 เเต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
17/05/2560 เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560
16/05/2560 มอบหมายปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เเละรักษาดินเเด่น ปีการศึกษา 2560
15/02/2560 แต่งตั้งบุคลากร อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560
15/02/2560 แต่งตั้งบุคลากร อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560
15/02/2560 แต่งตั้งบุคลากรชายอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560
02/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
15/02/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559
08/02/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สู่ตลาดวิชาชีพ
08/02/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
08/02/2560 แต่งตั้งคณะทำงานกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
08/02/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม "ราชพฤกษ์ผลัดใบ"
10/01/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมถวายความอาลัย ครบ 100 วัน
04/01/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07/12/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/11/2559 แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
28/11/2559 แต่งตั่งคณะกรรมการโครงการอบรมแกนนำสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
25/11/2559 แต่งตั่งคณะกรรมการงาน "ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ"
13/09/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
02/09/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
22/08/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกเรียนรู้
26/07/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
26/07/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559