15/02/2560 แต่งตั้งบุคลากร อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560
15/02/2560 แต่งตั้งบุคลากร อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560
15/02/2560 แต่งตั้งบุคลากรชายอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560
02/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
15/02/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559
08/02/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สู่ตลาดวิชาชีพ
08/02/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
08/02/2560 แต่งตั้งคณะทำงานกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
08/02/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม "ราชพฤกษ์ผลัดใบ"
10/01/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมถวายความอาลัย ครบ 100 วัน
04/01/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07/12/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/11/2559 แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
28/11/2559 แต่งตั่งคณะกรรมการโครงการอบรมแกนนำสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
25/11/2559 แต่งตั่งคณะกรรมการงาน "ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ"
13/09/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
02/09/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
22/08/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกเรียนรู้
26/07/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
26/07/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559